Overcoming Student Challenges and Aiding Retention

Проект OSCAR цели да идентифицира най-добрите практики, чрез които организациите в ЕС се справят с отпадането от образование поради проблеми с психичното здраве. Той цели да идентифицира начини за насърчаване на положителна нагласа, както и подобряване на системите за справяне с предизвикателства от психично естество.

Подходът на добрите практики ще произлезе от проучването и синтеза на идеи в наръчника за обучители, който ще бъде създаден на база на общ набор от стандарти, пригодени към потребностите на всеки партньор.

Интелектуален продукт 1
Проучване и анализ. Разработване на казуси и най-добри практики.

Интелектуален продукт 2
Разработване на наръчник за обучители, стъпващ на методите на т.нар. service design (дизайн на услуги).

Интелектуален продукт 3
Разработване на ръководства за учители, персонал, ръководители и политици

Текущ статус на проекта

Интелектуален продукт 1
100%
Транснационална обучителна дейност
100%
Интелектуален продукт 2
100%
Интелектуален продукт 3
100%

Проектно партньорство

Dundee and Angus College, UK

da Vinci College, NL

Epimorfotiki, GR

Careeria, FI

Otxarkoaga, ES

ZAT, BG

За контакти