Project Aims

Цели на проекта - Основи на проекта

Проблемите, свързани с психичното здраве представляват значително и излишно препятствие за преодоляване в класната стая. Проучвания показват, че учениците, страдащи от емоционални проблеми и лошо социо-емоционално общуване, също срещат трудности при покриването на академичните стандарти.

Психичното здраве е сериозен проблем в рамките на Европейски съюз с докладвани стойности от порядъка на 160,000,000 европейци (38% от цялото население), които биват засегнати ежегодно. (Wittchen, H.-U. et al. Eur. Neuropsychopharmacol. 21, 655-679 (2011). | Article). Допълнителни проучвани показват, че проблемите на психичното здраве може да са причина за обучителни затруднения за нашите младежи и ученици, поради което диагностицирането, подобряването на осведомеността и предлаганата подкрепа ще бъдат от ключово значение за всеобщото бъдеще, в което тези млади хора ще променят ролята си от ученици в работна сила.

Tова твърдение е допълнително потвърдено от Warwick et al (2008), които подчертава голям брой фактори, които влияят на предоставянето на услуги за подкрепа на учениците:
* информираност сред експертите относно връзките между психичното здраве на учениците и техните постижения в училище/колежа
* активиране на политики на национално/училищно ниво за работа в посока психично здраве
* формиране на включващ училищен етос
* достъп до услуги за подкрепа в училище или извън него
* предоставяне на професионалнии възможности за персонала

Проект OSCAR цели да идентифицира най-добрите практики, чрез които организациите в ЕС се справят с отпадането от образование поради проблеми с психичното здраве. Той цели да идентифицира начини за насърчаване на положителна нагласа, както и подобряване на за справяне с предизвикателства от психично естество. Подходът на добрите практики ще произлезе от проучването и синтеза на идеи в наръчника за обучители, който ще бъде създаден на база на общ набор от стандарти, които обаче ще бъдат пригодени към потребностите на територията на всеки конкретен партньор.

Екипът на D&A за дизайн на услуги ще предостави обучение за партньорите. Техниките на дизайна на услуги ще бъдат използвани за създаване на нов тип преживявания за потребители и обучаеми по пътя им през образователната система, за да се гарантира, че възможните проблеми не са игнорирани или пропускани, както и че са активирани подходящи механизми за подкрепа. Също така, че са направени връзки с релевантна структура в точното време за онези потребителите, които имат нужда от подкрепа, за да бъде избегнато ранно отпадане от образование.

Партньорите ще работят с местни, регионални и национални агенции, а благотворителни организации ще действат като тестови полета за подхода и материалите, създавани във връзка с OSCAR. След това набор от ръководства за организации и ръководители ще бъде публикуван, за да бъде вграден процеса в системите за професионално образование на страните партньори. Местни организации и структури ще действат като разпространители за проекта и неговите резултати.

Посредством каскаден обучителен подход, проектът цели да достигне до 100 учители и 1000 обучаеми, които може да са в риск от ранно отпадане от образование поради някакъв социален, психичен или друг проблем от подобно естество. По този начин OSCAR ще има въздействие върху живота на обучаеми от страните партньори. Партньорите по проекта ще се постараят да идентифицират и измерят въздействието, като сравнят нивото на задържане в образование с обичайното за съответната група.

OSCAR цели да:

1. Идентифицира настоящото състояние на съществуващите процеси и процедури за информираност относно психичното здраве в страните партньори;;

2. Идентифицира настоящите най-добри практики в сферата на психичното здраве, информираността за него и създаването на обучителни програми за организации в сферата на ПОО, които са в помощ за преодоляване риска от ранно отпадане;

3. Използва философията на service design (дизайн на услуги) за идентифициране на решения на проблеми на европейско и национално ниво;

4. Предложи подход за обучение на обучители, насочен към служителите в ПОО организации във връзка с нивото на информираност относно психичното здраве;

5. Разпространи своите резултати посредством ръководство за релевантни заинтересовани страни и препоръки за промени на политическо ниво.

Индикатори за успех

Количествени индикатори

* Тримесечни доклади ще събират данни с цел измерване на прогреса спрямо предвидените резултати и ще подава обратно информация към партньорите

* Подобрено професионално развитие за 20 преподаватели/учители от партньорските организации

* Каскадно обучение за 100 ментори/обучители от други организации

* Създаване на казуси, обучителен наръчник и ръководства за мениджъри, обучаеми и участващи работодатели

* Задържане на ученици, които, без въздействието на дейностите по проекта, биха отпаднали от образование.

* Промоционни материали – създадени и разпространени листовки, брошури, материали в пресата

* Разпространение – чрез достигане на целевата група посредством социалните медии, имейл, включване в конференции и организиране на дейности за разпространение

Тримесечните доклади също ще измерват:
* създадени интелектуални продукти/прогрес в проценти
* организирани събития за разпространение
* включени заинтересовани страни
* посетители на сайта
* последователи в социалните медии
* разходи спрямо предвиденото в проектния план

Качествени индикатори

Нематериалните резултати по своята природа са трудни за точно измерване, поради което индикаторите ще имат за цел да проверят до каква степен участниците наблюдават промени в своите компетенции и знания.

Индикаторите за измерване стъпват на “Ръководство за оценка за проектния мениджър” на CERN.

* Трансферът на методологията ще бъде оценяват посредством проучване, което ще измерва иновацията, валидността, разпространението и валоризацията. Това ще потвърди: Какво е новото във връзка с този проект? Дали трансферът на иновации работи на практика? Дали процесите/продуктите/ресурсите, които са създадени, отговарят на потребностите
на потребителите? Дали разпространението е извършено, както е заложено? Дали посланията на проекта са успешно предадени към заинтересованите страни? Какви доказателства могат да демонстрират, че проектните резултати са приложени на практика на регионално, национално или ЕС ниво?

* Подобрените компетенции ще бъдат измервани чрез оценката и ще демонстрират до каква степен участващите учители/обучители разбират оценката на проблемите на психичното здраве по отношение на задържането на учениците в образователната система.

* Повишената междукултурна осъзнатост сред учители/обучители ще бъде измерена чрез въпросник/проучване. Така ще се направи оценка дали нивото на междукултурната осъзнатост и осведомяване на участващите учители се е подобрило в резултат на проекта.

* Подобрените нива на участие на обучаемите ще бъдат измерени посредством проучване. Така ще се направи оценка до каква степен участващите обучаеми са подобрили своето участие в образователния процес, шансовете си за намиране на нработа и общото си психично състояние в резултат от ангажирането им с проекта.

* Развиването на иновативни структури за подкрепа към всяка партньорска организация ще бъде измерено чрез казуси от въпросните организации и конкретни примери за това как проектът е повлиял на обучителната среда и средата за професионално развитие във всяка от тях.

* Подобрения международен профил на всяка партньорска организация ще бъде измерен като част от оценката на транснационалността и партньорството. Проучване ще събере информация например за степента, до която участието в проекта е повлияло на отношението към работата в рамките на Европа и доколко нови партньорства са били формирани в резултат от това.

С всички партньори ще бъдат споделени заключения от оценките с цел да се стимулира подкрепа за въвеждане на иновацията и позволяване на партньорството да направи корекции на своите работни методи. Оценката на дейностите и резултатите ще допринесе за оформянето на заключителния доклад.