Project Outputs

Интелектуален продукт 1: Съвременният контекст

Набор от казуси и най-добри практики от партньорските страни (по 10 от всеки партньор, преведени на всички партньорски езици). Ключовата цел на ИП1 е да идентифицира най-добри практики в страните партньори, които да използва като база за разработване на позитивни, устойчиви решения за поставения проблем. Проектът не само ще разгледа тези най-добри практики и ще разработи някои от тях за казуси, но и ще проследи съществуващите в момента проблеми, бариери и проблемни точки по отношение на предоставянето на услуги за психично здраве в образованието – необходимо е да знаем какви са основните проблеми, за да можем да разработим приложими решения, вземайки предвид най-добрите практики в областта.

Идентифицираните практики ще бъдат включени в е-книга за разпространение посредством сайта на проекта (както и в хартиен вариант ако е необходимо), новинарски бюлетини и социални профили на проекта сред релевантни мрежи, заинтересовани страни, действащи лица и обучители-практици. Най-добрите практики ще предоставят стъпка по стъпка процесите на изпълнение на всяка от конкретните практики, превръщайки се по този начин във възможност за трансфер към други практици извън партньорството.

Въздействие на този Интелектуален продукт е пряко свързано с бъдещите интелектуални продукти чрез предоставянето на основа, както за обучителната дейност, така и за Интелектуален продукт 2.

Свалете окончателния вариант на Интелектуалния продукт в избрания от вас език във формат pdf

Интелектуален продукт 2: Наръчник за развитие

Наръчникът за развитие за преподаватели, учители и ръководители (преведен на всички партньорски езици) ще подпомогне провеждането на локализирани уъркшопи, които стъпват на най-добрите практики, идентифицирани в рамките на ИП1.

След обучителната дейност, участниците ще се завърнат в своите организации и ще използват насочените към потребителите методи (методологиите на дизайн на услуги) и ще разработят наръчник за обучение на учители за преодоляване на свързаните с психичното здраве предизвикателства пред учениците. Иновацията ще дойде от използваната методология – метод дизайн на услуги – за насочване на решенията към ползвателите, а не спрямо вижданията на организацията. Това ще помогне генерирането на решения на проблемите, с които се сблъсква целевата група.

Тъй като всеки партньор ще разработи свой собствен наръчник, релевантен за особеностите на страната (изисквания на потребителите, законодателство, подкрепящи структури и прочие), продуктът ще бъде приложим в цялата страна и ще се разпространява чрез дигиталните платформи на проекта, както и на асоциираните партньори и заинтересовани страни. Като се използва този модел, наученото ще може да се разпространи и трансферира към много подобни организации извън проектния консорциум. В допълнение, всеки наръчник ще бъде преведен на английски, за да има възможност за транснационален трансфер в случай, че други страни разпознаят определен продукт като приложим и за техните проблеми, бариери и проблемни точки.

Чрез прилагане на модел обучение за обучители в този интелектуален продукт, проектът очаква ИП2 да извлече полза от възможностите за разпространение и учене.

След като ИП2 е завершен, ще можете да свалите материалите на избран от вас език от тук.

Интелектуален продукт 3: Ръководства за учители, ръководители и политици

След определяне на най-добрите практики налични в момента, както и настоящото положение посредством ИП1, и разработването на обучителните материали за обучители на база методологиите в дизайн на услуги в ИП2, този продукт ще има за задача да комбинира предишните два продукта в списък с ръководства за практици, ръководители и политици, за да им помогне в борбата с ранното отпадане от образование поради психични проблеми.

Въздействието ще бъде пряко свързано с ангажирането с тези ръководства от страна на споменатата целева аудитория, при все това се очаква, че опита и знанията на партньорите, както и свършената по проекта работа, включително обучителния наръчник, ще вдъхновят хората, вземащи решения да предприемат действия по отношение на този сериозен проблем и ще дадат формални насоки към други организации на база въпросните ръководства. Твърде много младежи се отдръпват от образователната среда поради психични проблеми и с помощта на политици и ръководители проектът може да има фундаментално значение за тяхното образование и бъдещи шансове за заетост.

Партньорството ще използва своите контакти на местно/регионално и национално ниво, за да направи възможно разпространението на ръководствата до съответните потенциални ползватели.

След като ИП2 е завершен, ще можете да свалите материалите на избран от вас език от тук.