Project Aims

Projektin tavoitteet - Tausta

Mielenterveyden ongelmat muodostavat opiskleijoiden voitettavaksi merkittävän ja tarpeettoman esteen. Tutkimukset osoittavat, että opiskelijoilla, joilla on emotionaalisia häiriötä ja joiden sosiaalis-emotionaaliset valmiudet ovat huonot, on vaikeuksia saavuttaa oppimistavoiteita.

Mielenterveyden ongelmat on Euroopan unionissa uhkaava asia, ja raporttien mukaan 160 000 000 eurooppalaista (38% väestöstä) kärsii niistä vuosittain. (Wittchen, H.-U. et ai. Eur. Neuropsychopharmacol. 21, 655-679 (2011). | Artikkeli). Lisätutkimukset osoittavat, että mielenterveysongelmat voivat aiheuttaa oppimisesteitä nuorillle ja opiskelijoille, joten diagnoosin, tietoisuuden ja tuen tarjoaminen on avainasemassa oppilaitoksissa, kun edetään tulevaisuuteen ja nuoret siirtyvät koulutuksesta työelämään.

Tätä tukee edelleen Warwick et al. (2008) korostaen useita tekijöitä, jotka vaikuttavat tukipalvelujen tarjoamiseen opiskelijoille:
* ammattilaisten tietoisuus opiskelijan mielenterveyden ja opintomenestyksen välillä
* kansalliset/oppilaitoksen mierlenterveyttä koskevat köytännöt
* inklusiivisen oppilaitoksen eetoksen rakentaminen
* pääsy oppilaitoksen/ulkoisiin tukipalveluihin* ammatillisten mahdollisuuksien tarjoaminen henkilöstölle

OSCAR-projektin tarkoitus on tunnistaa parhaat käytännöt, miten organisaatiot eri puolilla EU: ta käsittelevät opiskelijoiden mielenterveyshaasteista aiheutuvia keskeyttämisiä. Sen tavoite on myös saada laajempaa näkemystä lähestymistavalla, joka määrittää keinoja positiivisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja mielenterveyshaasteisiin vastaavien järjestelmien parantamiseksi. Best practice -lähestymistapa perustuu tutkimukseen ja ideoiden synteesiin kouluttajien työkalupakiksi, joka kehitetään yhteisten standardien perusteella, mutta jonka jokainen kumppani mukauttaa omalle alueelleen.

D & A palvelusuunnittelutiimi tarjoaa kumppaneille koulutusta. Palvelumuotoilun tekniikoita käytetään luomaan uusia käyttäjien ja oppijoiden oppimisen polkuja, jotta voidaan varmistaa, että mahdollisista ongelmista kärsiviä ei jätetä huomiotta tai menetetä, ja että asianmukainen tukimekanismi on käytössä. Ja myös, että yhteydet oikeisiin tahoihin otetaan oikeaan aikaan, jolloin keskeyttäminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

Kumppanit työskentelevät paikallisten, alueellisten ja kansallisten vianomaisten kanssa ja järjestöt toimivat neuvonantajina sekä OSCAR-lähestymistavan ja materiaalien testauspaikkoina, ja sitten organisaatiolle ja sen johtajille ohjeisto, jolla viedään prosessi kumppanin ammatillisen koulutuksen rakenteisiin. Paikalliset tahot toimivat myös hankkeen ja sen tulosten levitysreitteinä.

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa vaiheittaisen koulutusprosessin kautta – 100 opettajaa ja 1 000 oppijaa, jotka ovat saattaneet olla keskeyttämisvaarassa jokin sosiaalisen, henkisen tai vastaavan haasteen takia, joten OSCARilla on suora vaikutus opiskelijoiden elämään kumppanimaissa. Hankekumppanit yrittävät tunnistaa ja mitata projektin vaikutuksia vertaamalla opiskelijoiden koulutuksessa jatkamisen astetta ryhmän normiin.

OSCARin tavoitteena on:

1. Tunnistaa kumppanimaiden nykyisten mielenterveystietoisuuteen liittyvien prosessien ja -menetelmien lähtötaso.

2. Tunnistaa ammatillisen koulutuksen organisaatioiden nykyiset, opiskelijoiden keskeyttämistä ehkäisevät Best Practicet mielenterveyden, mielenterveystietoisuuden ja opetussuunnitelmatyön alueilla.

3. Käyttää palvelumuotoilun filosofiaa tunnistamaan ratkaisut ajankohtaisiin kysymyksiin Eurooppalaisella ja kansallisella tasolla

4. Tarjota projektissa opittua hyyödyntävä mielenterveystietoisuuteen perehdyttävä “train-the-trainer”koulutus ammatillisen koulutuksen henkilöstölle

5. Disseminaatio kehittämällä ohjeita relevanteille sidosryhmille ja suosituksia päättäjille.

Onnistumisen indikaattorit

Määrälliset indikaattorit

* Neljännesvuosiraportteihin kerätään dataa mittaamaan edistymistä ennustettuihin tuloksiin nähden ja palaute kumppaneille

* Parantunut 20 opettaja / kouluttajan ammatillinen kehittyminen kumppaniorganisaatioissa

* Laajennettu mentori/ ohjaajakoulutus muissa organisaatioissa 100 opettajalle / kouluttajalle

* Tapaustutkimusten, kouluttajien työkalupakin ja ohjeiden tuottaminen osallistuville kpuluttajien esimiehille, oppijoille ja työnantajille

* Keskeyttämisuhan alaisten opiskelijoiden opintojen jatkaminen ilman projektitoiminnan vaikutusta.

* Julkisuus- ja mainosmateriaali – luotujen ja levitettyjen esitteiden ja lehdistötiedotteiden määrä

* Levittäminen – tavoittamalla kohderyhmä sosiaalisen median, sähköpostin, konferensseihin osallistumisen ja Multiplier Eventien järjestämisen kautta

Neljännesvuosiraporteissa mitataan myös:
* Kehitetyt Intellectual Outputit / edistymisprosentti
* Kehitetyt Intellectual Outputit / edistymisprosentti
* Sidosryhmät
* Vierailijat nettisivulla
* Seuraajat sosiaalisessa mediassa
* Kustannuskertymä suhteessa projektisuunnitelmaan

Laadulliset indikaattorit

Aineettomia tuloksia on niiden luonteen takia vaikea mitata tarkasti, joten indikaattorit varmistavat, missä määrin osallistujat mittaavat ja arvioivat muutoksia omassa kompetenssissaan ja tiedoissaan.

Mittauksen indikaattorit perustuvat CERN: n ‘A Project Manager’s Guide to Evaluation’ (2005).

* Metodologian siirtoa arvioidaan kyselyllä, joka mittaa innovaatioita, validitettia, disseminaatiota ja valorisaatiota. Näin varmistetaan: Mitä uutta projektissa on? Toimiko innovaatioiden siirto käytännössä? Vastaavatko kehitetyt prosessit / tuotteet / resurssit käyttäjien tarpeisiin. Tapahtuiko disseminaatio kuvatulla tavalla? Oliko sidosryhmäviestintä onnistunutta? Mitä todisteita on siitä, että projektin tuloksia hyödynnetään alueellisesti, kansallisesti tai EU: n tasolla?

* Parantuneit kompetensseja mitataan arvioinnilla, joka osoittaa missä määrin osallistuneet opettajat / kouluttajat ymmärtävät paremmin mielenterveyskysymysten arviointia suhteessa opiskelijoiden opinnoissa jatkamiseen.

* Opettajien / kouluttajien lisääntynyttä kulttuurienvälistä tietoisuutta mitataan kyselylomakkeella / kyselyllä. Siinä arvioidaan, missä määrin osallistuvien opettajien kulttuurienvälinen tietoisuus ja herkistyminen on parantunut hankkeeseen osallistumisen seurauksena.

* Parempi oppijoiden osallistumisaste mitataan kyselyyn perustuvalla arvioinnilla. Tämä arvioi, missä määrin projektiin osallistuminen on parantanut opiskelijoiden läsnäoloa, työllistettävyttä ja yleistä mielen terveyttä.

* Innovatiivisten tukiympäristöjen kehitystä kussakin kumppaniorganisaatiossa mitataan näiden organisaatioiden tapaustutkimuksilla, joissa on konkreettisia esimerkkejä siitä, miten projekti on vaikuttanut koulutus- ja ammatillisen kehityksen ympäristöön.

* Kunkin kumppaniorganisaation parantunutta kansainvälistä profiilia mitataan osana kansainvälisyyden ja kumppanuuden arviointia. Kysely kerää tietoa esimerkiksi siitä, missä määrin projektiin osallistuminen on vaikuttanut Euroopassa työskentelyä koskeviin asenteisiin työskentelyyn Euroopassa ja onko uusia kumppanuuksia muodostunut.

Johtopäätökset jaetaan kaikille kumppaneille kannustamaan innovaation valtavirtaistamisessa ja jotta kumppanit voisivat tehdä muutoksia työmenetelmiinsä. Tieto toiminnan ja tulosten arvioinnista sisältyy loppuraporttiin.