Project Aims

Υπόβαθρο

Οι δυσκολίες σε θέματα ψυχικής υγείας αποτελούν ένα σημαντικό και περιττό εμπόδιο, που έχουν να ξεπεράσουν οι σπουδαστές στις αίθουσες διδασκαλίας. Μελέτες δείχνουν, ότι οι σπουδαστές με συναισθηματική διαταραχή και ανεπαρκή κοινωνικο-συναισθηματική λειτουργία, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα ακαδημαϊκά πρότυπα.

 

Η Ψυχική Υγεία είναι ένα ζήτημα που πλανάται πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αναφορές που καταδεικνύουν, ότι 160.000.000 Ευρωπαίοι (38% του πληθυσμού) επηρεάζονται κάθε χρόνο. (Wittchen, H.-U. et al. Eur. Neuropsychopharmacol. 21, 655-679 (2011). | Άρθρο). Πρόσθετες μελέτες δείχνουν, ότι οι δυσκολίες σε θέματα ψυχικής υγείας μπορεί να προκαλέσουν μαθησιακά εμπόδια στους νέους και τους σπουδαστές μας. Επομένως, η παροχή διάγνωσης, η ευαισθητοποίηση και η παροχή υποστήριξης μέσα στους εκπαιδευτικούς μας οργανισμούς, θα είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς προχωράμε προς το μέλλον και καθώς αυτοί οι νέοι μετακινούνται από την εκπαίδευση στην απασχόληση.

 

Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από τους Warwick et al (2008), με την επισήμανση ενός αριθμού παραγόντων, που επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στους σπουδαστές:


* ευαισθητοποίηση μεταξύ των επαγγελματιών, αναφορικά με τη σχέση μεταξύ της ψυχικής υγείας των σπουδαστών και της επιτυχίας τους στη σχολή

* τη θέσπιση εθνικών πολιτικών/πολιτικών της σχολής, που να αφορούν στην ψυχική υγεία

* τη θέσπιση εθνικών πολιτικών/πολιτικών της σχολής, που να αφορούν στην ψυχική υγεία

*πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης εντός και εκτός σχολής

* παροχή επαγγελματικών ευκαιριών για το προσωπικό της σχολής

 

Tο έργο OSCAR στοχεύει στον εντοπισμό καλών πρακτικών, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο, οργανισμοί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση, αντιμετωπίζουν το ζήτημα της εγκατάλειψης των σπουδών απο τους σπουδαστές, λόγω δυσκολιών σε θέματα ψυχικής υγείας. Στόχος του είναι, να σχηματίσει μια διευρυμένη άποψη, προσεγγίζοντας και εντοπίζοντας τρόπους ενίσχυσης της θετικής ευεξίας, καθώς και βελτιώνοντας τα συστήματα αντιμετώπισης δυσκολιών σε θέματα ψυχικής υγείας. Η προσέγγιση των καλών πρακτικών θα προκύψει από την έρευνα και τη σύνθεση ιδεών σε μια εργαλειοθήκη εκπαιδευτών, που θα αναπτυχθεί, βασισμένη σε ένα κοινό σύνολο προτύπων, αλλά προσαρμοσμένη για κάθε εταίρο του έργου.

Η ομάδα σχεδιασμού υπηρεσιών του Κολλεγίου D&A θα εκπαιδεύσει τους εταίρους. Οι τεχνικές σχεδιασμού υπηρεσιών θα χρησιμοποιηθούν, για τη δημιουργία νέων δρόμων για τους χρήστες και τους εκπαιδευόμενους, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί, ότι όσοι έχουν πιθανά ζητήματα δεν θα αγνοηθούν ή παραλειφθούν και ότι θα υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός υποστήριξης. Επίσης, ότι θα γίνουν την κατάλληλη στιγμή, οι κατάλληλες για το κάθε άτομο επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αποφευχθεί η εγκατάλειψη των σπουδών, όπου είναι δυνατόν.

 

Οι εταίροι θα συνεργαστούν με τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς και φιλανθρωπικές οργανώσεις θα λειτουργήσουν ως σύμβουλοι και «πεδία δοκιμής», για την προσέγγιση και το υλικό του έργου OSCAR. Στη συνέχεια θα δημοσιευτεί ένα σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών για τις οργανώσεις και τους διευθυντές, που θα ενσωματώσουν τη διαδικασία αυτή στα εκπαιδευτικά συστήματα του φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του εταίρου. Οι τοπικοί φορείς θα λειτουργήσουν επίσης, ως οδοί διάδοσης του έργου και των αποτελεσμάτων του.

Το έργο στοχεύει να προσεγγίσει, μέσω μιας διαδοχικής διαδικασίας κατάρτισης – 100 εκπαιδευτικούς και 1.000 εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο εγκατάλειψης των σπουδών τους, λόγω κάποιου κοινωνικού, ψυχικού ή άλλου σχετικού ζητήματος – επομένως το OSCAR θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των εκπαιδευόμενων στις χώρες των εταίρων. Οι εταίροι του έργου θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν και να μετρήσουν τις επιπτώσεις του έργου, συγκρίνοντας τα ποσοστά παραμονής των σπουδαστών, σε σύγκριση με το πρότυπο για την ομάδα.

Το έργο OSCAR στοχεύει:

1. Να προσδιορίσει μια βάση με τις υπάρχουσες διαδικασίες ευαισθητοποίησης σχετικά με την ψυχική υγεία στις χώρες των εταίρων.

2. Να προσδιορίσει υπάρχουσες καλές πρακτικές στον τομέα της ψυχικής υγείας, της ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχικής υγείας και του σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών σε οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα αυξήσουν την παραμονή των σπουδαστών.

3. Να χρησιμοποιήσει τη φιλοσοφία σχεδιασμού υπηρεσιών, για τον εντοπισμό λύσεων στα τρέχοντα ζητήματα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

4. Να παρέχει μια προσέγγιση «εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή» για το προσωπικό των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας, βάσει των γνώσεων του έργου.

5. Να διαδόσει τις γνώσεις του έργου, μέσω της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών για τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και της ανάπτυξης συστάσεων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Δείκτες επιτυχίας

Ποσοτικοί Δείκτες:

* Οι τριμηνιαίες αναφορές θα συλλέγουν δεδομένα για τη μέτρηση της προόδου, σε σχέση με τα προβλεπόμενα αποτελέσματα και αυτές οι αναφορές θα στέλνονται σε όλους τους εταίρους.

* Βελτιωμένη επαγγελματική ανάπτυξη σε 20 εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές στους οργανισμούς των εταίρων.

* Εκτεταμένη εκπαίδευση σε 100 εκπαιδευτικούς/ εκπαιδευτές σε άλλους οργανισμούς.

* Παραγωγή μελετών περιπτώσεων, εργαλειοθήκης εκπαιδευτών και κατευθυντήρων οδηγιών για διευθυντές, με τη συμμετοχή εκπαιδευτών, εκπαιδευόμενων και εργοδοτών.

* Διατήρηση των σπουδαστών που μπορεί να είχαν εγκαταλείψει τις σπουδές τους, χωρίς την επίδραση των δράσεων του έργου.

* Δημοσιότητα και προωθητικό υλικό – ο αριθμός των φυλλαδίων, προσπέκτους, δελτίων τύπου που δημιουργήθηκαν και διανεμήθηκαν.

* Διάδοση – προσεγγίζοντας την ομάδα-στόχο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, e-mail, συμμετοχής σε συνέδρια και διοργάνωσης δράσεων διάδοσης.

Οι τριμηνιαίες αναφορές θα μετρήσουν επίσης:
* πνευματικά προϊόντα που παράχθηκαν/ποσοστό προόδου που σημειώθηκε
*δράσεις διάδοσης που οργανώθηκαν
*ενδιαφερόμενα μέρη που ενεπλάκησαν
*επισκέπτες στον ιστότοπο
*ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
*ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ποιοτικοί δείκτες

Τα άυλα αποτελέσματα, από τη φύση τους, είναι δύσκολο να μετρηθούν με ακρίβεια, επομένως οι δείκτες θα εξακριβώσουν σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες μετρούν τις αλλαγές στις δικές τους ικανότητες και γνώσεις.

Οι δείκτες για τη μέτρηση βασίζονται στο «A Project Manager’s Guide to Evaluation» του CERN (2005).

* Η μεταφορά της μεθοδολογίας θα αξιολογηθεί με τη διεξαγωγή μιας έρευνας μέτρησης της καινοτομίας, της εγκυρότητας, της διάδοσης και της αξιοποίησης. Αυτό θα επιβεβαιώσει: Tι καινούργιο υπάρχει στο έργο; Πραγματοποιήθηκε στην πράξη η μεταφορά των καινοτομιών;
Οι διαδικασίες/προϊόντα/πόροι που αναπτύχθηκαν, ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες των χρηστών ; Πραγματοποιήθηκε η διάδοση όπως περιγράφεται; Τα μηνύματα μεταφέρθηκαν επιτυχώς στα ενδιαφερόμενα μέρη; Τι αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν, για να αποδειχθεί, ότι τα αποτελέσματα του έργου αξιοποιούνται σε περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαικό επίπεδο ;

*Οι βελτιωμένες ικανότητες θα μετρηθούν στην αξιολόγηση και θα μας δείξουν σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές κατανοούν καλύτερα την αξιολόγηση των ζητημάτων ψυχικής υγείας σε σχέση με τη διατήρηση των σπουδαστών.

*Οι βελτιωμένες ικανότητες θα μετρηθούν στην αξιολόγηση και θα μας δείξουν σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές κατανοούν καλύτερα την αξιολόγηση των ζητημάτων ψυχικής υγείας σε σχέση με τη διατήρηση των σπουδαστών.

*Τα βελτιωμένα ποσοστά συμμετοχής των εκπαιδευομένων, θα μετρηθούν με την αξιολόγηση μέσω μιας έρευνας. Με τον τρόπο αυτό θα υπολογιστεί, σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι έχουν βελτιώσει τη συμμετοχή τους στη σχολή, την απασχολησιμότητά τους και τη γενική ψυχική υγεία, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο έργο.

*Η ανάπτυξη καινοτόμων περιβαλλόντων υποστήριξης στον οργανισμό κάθε εταίρου, θα μετρηθεί μέσω μελετών περιπτώσεων σε αυτούς τους οργανισμιούς, με συγκεκριμένα παραδείγματα, για το πώς το έργο επηρέασε το περιβάλλον κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης εντός του οργανισμού.

*Το βελτιωμένο διεθνές προφίλ για τον οργανισμό κάθε εταίρου, θα μετρηθεί ως μέρος της αξιολόγησης της διακρατικότητας και της εταιρικής σχέσης. Μια έρευνα θα συγκεντρώσει πληροφορίες π.χ. σε ποιο βαθμό η συμμετοχή στο έργο επηρέασε τη στάση απέναντι στην εργασία στην Ευρώπη και κατά πόσον έχουν δημιουργηθεί νέες συνεργασίες.

Τα συμπεράσματα θα κοινοποιηθούν σε όλους τους εταίρους, ώστε να ενθαρρυνθεί η υποστήριξη για την ενσωμάτωση της καινοτομίας και να επιτραπεί στο εταιρικό σχήμα να κάνει προσαρμογές στις μεθόδους εργασίας του. Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων θα συμβάλει και θα διαμορφώσει την τελική έκθεση.