Project Outputs

Πνευματικό προϊόν 1: Υπάρχουσες Συνθήκες

Αποθετήριο μελετών περιπτώσεων και βέλτιστων πρακτικών από τις χώρες εταίρους (10 από κάθε εταίρο, μεταφρασμένο στη γλώσσα κάθε εταίρου). Βασικός στόχος του Πνευματικού Προϊόντος 1, είναι ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών της κοινοπραξίας, που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση, για την ανάπτυξη θετικών και βιώσιμων λύσεων στο υπό εξέταση ζήτημα. Ενώ το έργο θα εξετάσει τις βέλτιστες πρακτικές και θα αναπτύξει μερικές από αυτές σε μελέτες περίπτωσης, θα εξετάσει επίσης τα τρέχοντα ζητήματα, τα εμπόδια και τα σημεία τριβής σε όλη την παροχή ψυχικής υγείας στην εκπαίδευση – πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα βασικά ζητήματα, εάν σκοπεύουμε να αναπτύξουμε βιώσιμες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές.

Αποθετήριο μελετών περιπτώσεων και βέλτιστων πρακτικών από τις χώρες εταίρους (10 από κάθε εταίρο, μεταφρασμένο στη γλώσσα κάθε εταίρου). Βασικός στόχος του Πνευματικού Προϊόντος 1, είναι ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών της κοινοπραξίας, που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση, για την ανάπτυξη θετικών και βιώσιμων λύσεων στο υπό εξέταση ζήτημα. Ενώ το έργο θα εξετάσει τις βέλτιστες πρακτικές και θα αναπτύξει μερικές από αυτές σε μελέτες περίπτωσης, θα εξετάσει επίσης τα τρέχοντα ζητήματα, τα εμπόδια και τα σημεία τριβής σε όλη την παροχή ψυχικής υγείας στην εκπαίδευση – πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα βασικά ζητήματα, εάν σκοπεύουμε να αναπτύξουμε βιώσιμες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές.

Ο αντίκτυπος αυτού του Πνευματικού Προϊόντος, συνδέεται άμεσα με τα επόμενα Πνευματικά Προϊόντα, παρέχοντας μια βάση για τη Δραστηριότητα Μάθησης και το Πνευματικό Προϊόν 2.

Κατεβάστε το τελικό υλικό του Πνευματικού Προϊόντος στη γλώσσα που έχετε επιλέξει, ως PDF.

Πνευματικό Προϊόν 2: Ανάπτυξη Εργαλειοθήκης

Ανάπτυξη εργαλειοθήκης για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και διευθυντές (μεταφρασμένη στη γλώσσα της χώρας κάθε εταίρου), για να βοηθήσει στη λειτουργία τοπικών εργαστηρίων, βασισμένων στις βέλτιστες πρακτικές, που εντοπίστηκαν κατά την παραγωγή του Πνευματικού Προϊόντος 1.

Με σκοπό να πραγματοποιηθεί μετά τη Δραστηριότητα Μάθησης, οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν στους οργανισμούς τους και χρησιμοποιώντας μεθόδους προσανατολισμένες στον χρήστη (μεθοδολογίες σχεδιασμού υπηρεσίας), θα αναπτύξουν μια εργαλειοθήκη, για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση δυσκολιών σε θέματα ψυχικής υγείας των σπουδαστών. Η καινοτομία θα προέλθει από τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία – τη μεθοδο σχεδιασμού υπηρεσιών – η οποία θα προσεγγίζει τις λύσεις περισσότερο από την οπτική γωνία του χρήστη και λιγότερο από την οπτική γωνία του οργανισμού. Αυτό θα βοηθήσει στην ευθυγράμμιση των λύσεων των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο δημογραφικός στόχος.

Καθώς κάθε εταίρος θα αναπτύξει τη δική του εκπαιδευτική εργαλειοθήκη, που θα σχετίζεται με τα δεδομένα της δικής του χώρας (απαιτήσεις χρήστη, κανονισμός, νομοθεσία, δομές υποστήριξης κ.λπ.), η εργαλειοθήκη θα είναι εφαρμόσιμη σε ολόκληρη τη χώρα και θα διανεμηθεί αναλόγως, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το έργο, καθώς και οι συνεργαζόμενοι εταίροι και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, οι γνώσεις μπορούν να εξαπλωθούν και να μεταφερθούν σε πολλούς σχετικούς οργανισμούς, εκτός της κοινοπραξίας του έργου. Επιπλέον, καθώς κάθε εργαλειοθήκη από τις χώρες- εταίρους, θα μεταφραστεί και στα αγγλικά, υπάρχει η δυνατότητα διακρατικής μεταφοράς, έτσι ώστε άλλες χώρες να βρουν μια λύση στις εργαλειοθήκες, που να ταιριάζει καλά στα δικά τους ζητήματα, εμπόδια και σημεία τριβής.

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο “εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή” σε αυτό το προϊόν, το έργο αναμένει, ότι το προϊόν θα επωφεληθεί από την εκθετική διάδοση και μάθηση.

Μόλις ολοκληρωθεί το Πνευματικό Προϊόν 2, μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό στη γλώσσα που έχετε επιλέξει από εδώ.

Πνευματικό Προϊόν 3: Κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτικούς, διευθυντές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Μετά τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών και των συνθηκών που υπάρχουν στο Πνευματικό Προϊόν 1, καθώς και την ανάπτυξη υλικών κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες σχεδιασμού υπηρεσιών στο Πνευματικό Προϊόν 2, αυτό το Προϊόν αποσκοπεί στη συγκέντρωση των δύο αυτών Προϊόντων, σε μια λίστα κατευθυντήριων οδηγιών για επαγγελματίες, διευθυντές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, για να τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων παραμονής των σπουδαστών στην εκπαίδευση, λόγω δυσκολιών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Ο αντίκτυπος θα σχετίζεται άμεσα με την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών από τέτοιους παράγοντες. Ωστόσο αναμένεται, ότι η ευρεία εμπειρία και γνώση των εταίρων του έργου, μαζί με την εργασία που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εργαλειοθήκης «εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή», θα εμπνεύσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αναλάβουν δράση για αυτό το σοβαρό πρόβλημα και να παρέχουν επίσημη καθοδήγηση σε οργανισμούς, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών και των γνώσεων, που αναπτύχθηκαν μέσω του έργου.
Είναι πάρα πολλοί οι νέοι που εγκαταλείπουν το μαθησιακό τους περιβάλλον, λόγω δυσκολιών σε θέματα ψυχικής υγείας. Με τη βοήθεια των παραγόντων που λαμβάνουν τις αποφάσεις και είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, το έργο αυτό μπορεί να κάνει μια θεμελιώδη διαφορά στη μάθηση και τη μελλοντική απασχολησιμότητά τους.

Το εταιρικό σχήμα θα χρησιμοποιήσει τους δευτερεύοντες εταίρους τους, που συμμετείχαν σε τοπικό/περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για να βοηθήσουν στη διάδοση των κατευθυντήριων γραμμών στους σχετικούς φορείς.

Μόλις ολοκληρωθεί το Πνευματικο Προϊόν 3, μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό στην γλώσσα που έχετε επιλέξει από εδώ.